Gan là một bộ phận quan trọng trong cơ thể và nó nhận trách nhiệm xử lỹ các chất độc. Nó cũng giữ vai trò phân chia các chất dinh dưỡng thiết  yếu trong cơ thể. Quá trình này được gọi là “sự trao đổi chất và gan giúp cơ thể hoạt động một cách