Dị ứng thức ăn là một phản ứng bất thường của cơ thể với một loại thực phẩm cụ thể nào đó. Mặc dù các phản ứng dị ứng thường nhẹ đến nặng và ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể cùng một lúc. Sau đây chiasecach.net xin chia sẻ các